Bye-bye Africa

pomoc Africe
Sagar Traoré

Rozvojová pomoc vyspělých zemí by měla směřovat především do Afriky. A co česká rozvojová pomoc? Kolika africkým zemím oficiálně pomáháme?
V dalším článku na rozvojové téma se dozvíte víc...

Rozvojové cíle tisíciletí

V reakcích na minulý článek na téma rozvojové pomoci se často opakovala slova volající po propojení ekonomik severu a jihu, po otevření trhu EU pro africké země, po zavedení ekonomických struktur umožňujících udržitelný rozvoj afrických zemí. Několikrát také zaznělo, že k většímu otevření západních trhů vede dlouhá cesta, zejména proto, že chybí politická vůle zaměřovat se na globální problematiku a rozvoj. Jistá politická vůle pomoci nejchudším zemím světa však existuje. V roce 2000 se podpisem Miléniové deklarace (The United Nations Millennium Declaration) na takzvaném Summitu tisíciletí všech tehdejších 191 členů OSN zavázalo splnit do roku 2015 osm konkrétních rozvojových cílů (Millennium Development Goals, MDGs). Vyspělé státy se také zavázaly k tomu, že budou v roce 2015 poskytovat oficiální rozvojovou pomoc (official development assistance, ODA) ve výši 0,7 % HND.

Vysoké ambice

Na svých stránkách k tomu OSN uvedla: „Více než miliarda lidí žije z příjmů nižších než jeden dolar na den. Každý rok umírají tři miliony lidí na AIDS, 11 milionů dětí se nedožije pátého roku života. Svět nyní disponuje dostatečnými zdroji a technologiemi, díky nimž se právo na rozvoj může stát realitou pro každého. Mezi státy panuje obecná shoda v tom, jak rozvoje dosáhnout. Rozvojové cíle tisíciletí se zabývají otázkami, jako je snížení extrémní chudoby na polovinu, zavedení školní docházky pro všechny děti a zastavení šíření infekčních nemocí, jako např. AIDS. Cílovým rokem naplnění je rok 2015. Toho lze dosáhnout pouze v případě, že všechny státy přehodnotí svůj dosavadní přístup a radikálně urychlí a posílí praktické kroky“. Dvanáct let po podpisu deklarace je jasné, že si OSN stanovila příliš vysoké a ambiciózní cíle. Během zbývajících tří let se je zcela určitě nepodaří splnit.

Afrika především

Podpis deklarace vedl státy světa k sjednocenému úsilí o zlepšení životních podmínek těch nejchudších z nich (Least developed countries, LDCs), kterých je 48, z toho většina (33) na africkém kontinentě. Mluvíme-li o ODA, mluvíme tedy zejména o pomoci Africe. Jen pro ilustraci, oficiální rozvojová pomoc EU a jejích 27 členských států dosáhla v roce 2010 53,8 miliardy EUR. Evropská unie přitom poskytuje polovinu veškeré světové oficiální rozvojové pomoci. Otázkou zůstává, zda byly prostředky vynaloženy vždy efektivně a udržitelně. Pokud ano, jak je možné že s celkovou sumou 1 bilion 200 miliard EUR se nepodařilo splnit alespoň ten z nejpalčivějších cílů tisíciletí, kterým je snížení počtu lidí, kteří trpí hladem na polovinu (cíl č. 1 Odstranit extrémní chudobu a hlad)?

Afrika na posledním místě

Česká republika se samozřejmě řadí mezi země usilující o splnění MDG´s. Platí pro ni dokonce nižší rozpočtový cíl, než pro starší členy EU (měla by poskytnout ODA ve výši pouze 0,17 % HND), avšak ani ten se jí nedaří plnit. Mnohem více alarmující je však fakt, že Česká republika v posledních letech houfně opouští země, kde by byla rozvojová pomoc nejvíce potřeba, a to země subsaharské Afriky. Zavřeli jsme ambasády v Senegalu, Demokratické republice Kongo, Angole, Keni. Pro celou subsaharskou Afriku má ČR pouze pět ambasád: JAR, Nigérie, Etiopie, Ghana a Zimbabwe. Přítomnost ambasády je přitom pro rozvojovou pomoc v dané zemi velice důležitá, ne-li nezbytná. Vedle oficiální rozvojové pomoci sice existuje i pomoc nevládního sektoru, která se často zaměřuje na země mimo politické priority, nicméně oficiální koncepce zahraniční rozvojové spolupráce (ZRS) ČR zohledňuje při výběru prioritních zemí zejména přítomnost zastupitelského úřadu. Proto se také mezi pět prioritních zemí české ZRS dostala za Afriku pouze Etiopie. Země, kde již působí snad všechny zahraniční rozvojové agentury a kde jsou podle etiopského sociologa z Karlovy univerzity Alemayehu Kumsy volby pouhou formalitou s předem jasným výsledkem - vítězstvím vládní formace. 

Otázky: Co si myslíte o Rozvojových cílech tisíciletí? Co říkáte na uzavírání ambasád? A co Etiopie, země s polodiktátorským režimem, měla by být jedinou prioritní zemí české ZRS v Africe?